کاربر گرامی رمز عبور شما تغییر یافت.
نام کاربری : ".$user."
رمز عبور : ".$npss."

برای ورود اینجا کلیک کنید

موفق باشید.
Www.blogbar.ir
"; if (@mail($email, $title, $body, $headers)){$send=1;}} }else{$err=1;} }else{ $quloga=mysql_query("select * from nimcat_blogs where usern='$user' AND semail='$email'"); @$qulogb=mysql_fetch_array($quloga); if (@$qulogb['id']){ $npss=rand(99,999).rand(99,999).rand(99,999).rand(99,999); $npst=md5($npss); if (mysql_query("update nimcat_blogs set passw='$npst' where usern='$user' AND semail='$email'")){ $title = "[SitFa.Ir] New Password"; $headers = "From: NewPassWord@blogbar.ir\r\n"; $headers.= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8"; $headers.= "MIME-Version: 1.0"; $body=" کاربر گرامی رمز عبور شما تغییر یافت.
نام کاربری : ".$user."
رمز عبور : ".$npss."

برای ورود اینجا کلیک کنید

موفق باشید.
Www.blogbar.ir
"; if (@mail($email, $title, $body, $headers)){$send=1;}} }else{$err=1;} }}?>
راهنما
نام کاربری نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست .
رمز عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است .
لطفا نام کاربری و ایمیل خصوصی خود را وارد کنید .
در صورت صحیح بودن اطلاعات ، رمز عبور جدیدی برای شما ایجاد و به ایمیل شما ارسال خواهد شد .
بازيابی پسورد
اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد. رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال شد.
در صورت دریافت نکردن ایمیل ، قسمت Bulk ایمیل خود را نیز چک کنید.
سايت :
ایمیل خصوصی :